Za avtorje

SPLOŠNA NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKA

V Reviji Pan!ka objavljamo strokovne članke s področja psihologije in sorodnih ved. Objavljamo tudi druge nestrokovne prispevke, tematsko vsaj ohlapno povezane s psihologijo, kot so mnenja, intervjuji, recenzije knjig, filmov, dogodkov in umetniških del. Izjemoma objavljamo tudi znanstvene prispevke z IMRAD strukturo.

Dolžina prispevka brez razdelka Literatura naj ne presega 15 000 znakov s presledki. Prispevek opremite z od tremi in šestimi ključnimi besedami oz. besednimi zvezami. Zaželeno je, da prispevku priložite tudi slikovno gradivo, ki bo ob vašem prispevku prikazano na naslovni strani revije. Če to ni vaše avtorsko delo, navedite tudi avtorja in vir slike oz. grafike. V primeru, da slikovnega gradiva prispevku ne boste priložili, ga bomo izbrali v uredništvu. Prav tako si v uredništvu pridržujemo pravico do zamenjave slikovnega gradiva ob vašem članku.

Na naslovni strani revije bo ob sliki oz. grafiki prikazan tudi povzetek vašega prispevka v obsegu do 350 znakov s presledki. Pripravljen povzetek naj bo tako jedrnat sestavek, ki bo bralstvo pritegnil k prebiranju vašega prispevka, vendar naj ne razkriva ključnih ugotovitev le-tega.

Svoj prispevek in vsa morebitna vprašanja naslovite na elektronski naslov: urednistvo@revijapanika.si 

Strokovni članki 

Poglavitni del prispevkov, objavljenih v Reviji Pan!ka, predstavljajo strokovni članki. Struktura strokovnega članka ni strogo določena in je prepuščena presoji avtorja_ice, a priporočamo, da se držite osnovne sheme uvod – jedro – zaključek.

V Uvodu predstavite temo vašega prispevka in opredelite problem, ki se mu boste tekom članka posvetili. Jasno naj bo razviden tudi namen, s katerim ste se lotili priprave prispevka.

V Jedru podrobno teoretsko obdelajte izbrano temo in kar se da prepričljivo predstavite svoje videnje zastavljenega problema. Ob tem se opirajte na strokovno in znanstveno literaturo ter navajanje in povzemanje iz druge literature oz. informacijskih virov. Nabor literature naj bo ažuren – vključuje naj najnovejša odkritja s področja, ki ga raziskujete, in v največji možni meri reprezentativen prikaz znanja in odkritij z obravnavanega področja. 

Zaključek je namenjen sintezi ugotovitev, do katerih ste prišli ob pregledu literature na obravnavano temo. Ta naj predstavlja nekaj izvirno vašega – sklep, ki ga oblikujete na podlagi pregleda virov. Zaželeno je, da se do problema, predelanih virov in svojih ugotovitev tudi kritično opredelite. 

Vsa, v prispevku uporabljena in citirana literatura, mora biti navedena v seznamu literature na koncu članka. Pri navajanju literature med in na koncu besedila upoštevajte standarde za citiranje Ameriškega psihološkega društva (APA – American Psychological Association). Pri tem so vam lahko v pomoč navodila, ki jih najdete na spodnjih povezavah. 

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/apa_citiranje.pdf

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html

Prispevek lahko popestrite s slikami in tabelami, ki naj bodo oblikovane po APA standardih. Njihova uporaba naj bo smiselna, podatki, navedeni na slikah oz. tabelah, pa naj se ne podvajajo z že zapisanim v besedilu.

Vsak, v uredništvo prispeli strokovni prispevek, bo podvržen uredniški presoji kakovosti in dvojni slepi recenziji. Pred objavo bo tudi lektoriran. Več o postopku objave si lahko preberete v Postopek objave

Če želite, da se vaš strokovni članek vpiše v sistem Cobiss, mora imeti ta vsaj pet strokovnih referenc. 

Ostali prispevki

Ostali (nestrokovni) prispevki, kot so mnenja, intervjuji, recenzije knjig, filmov, dogodkov in umetniških del ne bodo podvrženi dvojni slepi recenziji, ampak bodo objavljeni po presoji uredništva. Tudi nestrokovni prispevki bodo pred objavo lektorirani. 

POSTOPEK OBJAVE

Prispevke za objavo nam pošljite na elektronski naslov uredništva: urednistvo@revijapanika.si. V spremnem sporočilu navedite ustrezno oz. zaželeno kategorijo prispevka (strokovni članek, mnenje, recenzija … ). Ostala priporočila za pripravo prispevka si lahko preberete zgoraj.

Prispevek bo sprejela glavna urednica, ki vas bo tudi vodila skozi postopek objave. V uredništvu bomo vaš prispevek pregledali in vam posredovali odgovor v zvezi z odločitvijo o objavi vašega prispevka. 

V primeru, da gre za nestrokoven prispevek, se uredništvo lahko odloči, da: 

  • vaš prispevek v objavo sprejme v prejeti obliki,
  • vaš prispevek v objavo sprejme s predlaganimi manjšimi popravki, ki jih mora avtor_ica pred objavo potrditi,
  • vaš prispevek v objavo sprejme s pripombami in predlogi za večje popravke, skladno s katerimi avtor_ica prispevek prilagodi in ponovno odda v uredništvo,
  • zavrne prispevek in svojo odločitev obrazloži.

Vsak strokovni prispevek je pred objavo podvržen dvojni neodvisni in slepi recenziji. Članke recenzirajo člani_ce ustreznih področnih uredništev revije Pan!ka na način, da ne avtor_ica in ne recenzent_ka ne poznata identitete drug drugega. Avtor_ica bo pozvan_a, da svoj strokovni članek popravi ob upoštevanju predlogov recenzentov_k.  

Vsi prispevki so pred objavo lektorirani. Po objavi mora avtor_ica prispevka podpisati izjavo, s katero avtorske pravice za objavo prispevka preda uredništvu revije Pan!ka. 

Trajanje postopka je nemogoče napovedati, saj je to odvisno od razpoložljivosti recenzentov_k, kategorije, zahtevnosti in kakovosti prispevka.