Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri.

Zagotovo ste se že kdaj znašli v situaciji, v kateri se niste in niste lotili nečesa, čeprav ste se zavedali, da bi bilo to potrebno. Ta pojav imenujemo odlašanje ali prokrastinacija. Naj vam na kratko predstavim, kaj je odlašanje, kje se pojavlja, zakaj je lahko slabo in ali lahko takšno vedenje zmanjšamo. V najširšem pomenu […]

Metoda šest klobukov razmišljanja – kako bolj učinkovito izvesti sestanek

Osnova človekovega delovanja je razmišljanje, katerega največja ovira je zmeda, ki nastopi, kadar želimo vse stvari narediti naenkrat. V trenutku zmede nas navadno preplavijo čustva, informacije, logika, upanje in kreativnost. Da do tega ne bi prišlo, je Edward de Bono predlagal sistematično metodo šestih klobukov razmišljanja, pri kateri se osredotočamo na eno stvar naenkrat. Posameznik […]

Zakaj in kako v boj proti starševskem stresu?

Starševski stres pojmujemo kot razhajanje med zahtevami starševstva in zaznanimi sposobnostmi staršev za opravljanje starševske vloge (Östberg, Hagekull in Hagelin, 2007). Odrasli, ki prevzamejo vlogo staršev, se srečujejo z zahtevami, s katerimi se odrasli brez otrok ne spopadajo (usklajevanje svojih obveznosti z otrokovim urnikom, skrb za otrokovo šolanje ipd.). Na socialno vlogo staršev se namreč […]

Helikoptersko starševstvo: ko pomoč in vključevanje postaneta škodljiva

V današnjem času se vse več staršev pretirano vključuje v življenje in odločitve svojih otrok[1], saj jim želijo pomagati in preprečiti neuspeh. Čeprav je vzrok predvsem dobronameren, vedenje večinoma nima pozitivnih posledic. Pojav pretiranega nadzora in pretiranega vključevanja staršev označujemo z izrazom helikoptersko starševstvo. Izraz sta prvič uvedla Cline in Fay (1990, citirano v: Odenweller, […]

Obogatena in navidezna resničnost v učnem kontekstu

Obogatena in navidezna resničnost predstavljata sodoben pristop k predelavi in podajanju učne snovi, hkrati pa uporaba omenjenih tehnologij s seboj prinaša tudi mnoge prednosti, zaradi katerih bi bilo možno virtualne tehnologije vpeljati tudi v pedagoški proces. Po mnenju Beaver (2011) naj bi bilo področje dela pedagoških psihologov poleg identifikacije težav učencev znotraj šole, kjer so zaposleni, […]

Testna anksioznost in akademska uspešnost

Usedem se za mizo. Roke se mi tresejo, ko sežem v torbo po nalivno pero. Ne počutim se dobro. »Ne bo mi šlo,« si mislim. »Nezadostno bom dobila. Ne glede na to, koliko se učim, bom slabša od ostalih.« Profesorica razdeli izpit in čutim, kako hitro mi bije srce. S tresočo pisavo se podpišem in […]

Spol in šola 3/3 Spol, šola in strukturne neenakosti" >

Spol in šola 3/3 Spol, šola in strukturne neenakosti

Pomemben aspekt razumevanja neenakosti med spoloma je del strukture šolstva, ki ima svojo socio-politično funkcijo in ne obstaja neodvisno od družbe, v katero je vpeto. Šolsko okolje zaradi svoje kompleksnosti ne more biti raziskovano v neodvisnosti in izolaciji. Ravno zaradi tega moramo raziskati tudi širše vplive in pokazati, od kod prihaja razumevanje trenutne situacije. V okviru članka raziskujemo dejavnike kot so prikriti kurikul, reproduciranje tradicionalistične spolne identitete deklet, ter razlike v uspehu na različnih stopnjah izobraževanja.

Spol v šoli 2/3 Spol in šolska situacija" >

Spol v šoli 2/3 Spol in šolska situacija

V članku argumentiramo zakaj bi vrtci in šole morali skrbeti za to, da se njihovi varovanci in varovanke počutijo enakopravno in da niso diskriminirani glede na spol. Veliko podatkov kaže na to, da naši vzgojno-izobraževalni sistemi in njihovo osebje v resnici niso tako nepristranski; znotraj tega okolja lahko namreč prepoznamo mnoge spolne stereotipe.