21,  Obča psihologija

Activity – ali ga res poznate?

Raziskovalni problem

Skozi igro smo avtorji projekta večkrat opazili, da družabna igra Activity (letnik 2006) vsebuje besede, ki so nam nepoznane. Večkrat se je zgodilo, da igralec, ki je izvlekel kartico, besede ni znal predstaviti ali pa je besedo znal predstaviti, vendar je njegovi soigralci niso poznali. Zato se lahko vprašamo, ali se Activity resnično nanaša samo na to, kako dobri so sodelujoči v opisu in ugotavljanju besed, kar naj bi bil glavni cilj igre, ali pa vključuje tudi poznavanje besed. Svojo dilemo smo se odločili empirično preveriti. V raziskavi so nas zanimali frekvenca in težavnost težjih besed v igri Activity ter vpliv obsega besedišča na uspešnost pri igri.

Metoda

Udeleženci

Test je rešilo 104 udeležencev (88 žensk, 16 moških), starih od 18 do 28 let (M = 21,9 let). Vzorčili smo študentsko populacijo, vendar v anketi nismo preverjali izobraževalnega statusa udeležencev.

Izbor besed

Ker so nas zanimale težje, manj znane besede, Activity pa vsebuje več kot 2500 besed, smo se odločili, da bomo svoje hipoteze preverili na vzorcu približno 30 težjih besed. Do končnega vzorca besed smo prišli po več vmesnih korakih, ki jih prikazujemo na spodnji shemi (glej sliko 1). Na podlagi median težavnosti besed, ki smo jih ocenili štirje ocenjevalci, smo izločili reprezentativen vzorec 29 besed (glej sliko 2).

Slika 1. Shematični prikaz izbora besed.

Postopek

Anketo smo aplicirali preko spletne ankete. Udeležence smo prosili, naj si pri reševanju ne pomagajo s slovarjem, internetom ali kakršnokoli drugo pomočjo. Poznavanje besed v igri Activity smo merili z nalogami izbirnega tipa, pri čemer smo poleg pravilnega odgovora vključili tudi štiri distraktorje. Naloge v testu so bile razvrščene po naključju, neodvisno od težavnosti. Prav tako so bili pravilni odgovori naključno pomešani med distraktorje.

Rezultati z interpretacijo

V igri smo našli 105 težjih besed, na reprezentativnem vzorcu 29 besed pa smo izračunali, da so udeleženci v povprečju pravilno prepoznali pomen 60 % besed. Na vzorcu so se kot najtežje besede izkazale besede stenčas, nekurantno blago, brzojavka in prosveta, ki jih je pravilno definiralo manj kot 25 % udeležencev. Najlažji besedi sta bili apokalipsa in vrečar, vendar tudi pomena teh besed niso razbrali vsi udeleženci. Ali lahko rezultate posplošimo z vzorca težjih besed na vse težje besede v igri Activity? Ugotovili smo zmerno visoko povezanost med indeksom težavnosti[1] in mediano težavnosti (r = 0,47), ki jo lahko opazimo tudi na sliki 2. Tako lahko naše ugotovitve precej dobro posplošimo na vse težje besede v igri.

Slika 2. Grafični prikaz frekvence vseh težjih besed in vzorca težjih besed ter povprečni odstotek pravilnih odgovorov ločeno glede na mediano težavnosti besed, ki so jih ocenili štirje ocenjevalci.

S komponentno analizo smo preverili, ali se udeleženci v splošnem razlikujejo v poznavanju težjih besed zaradi enega faktorja – obsega besedišča. Ugotovili smo, da med vsemi nalogami prihaja do pozitivnih povezanosti, glede na graf drobirja pa je bila smiselna izločitev samo ene komponente, ki smo jo interpretirali kot obseg besedišča. Prva komponenta je pojasnila 14,5 % variabilnosti, pri čemer je nizka pojasnjevalna moč verjetno posledica dihotomnih postavk in šuma, ki nastane v podatkih zaradi ugibanja. Vseeno pa se kaže, da udeleženci z večjim besediščem bolj poznajo težje besede, ki jih vsebuje igra Activity.

Zaključimo lahko, da se pri igranju igre v povprečju v 40 % primerih težjih besed zgodi, da eden od igralcev ne pozna besede, kar pomeni, da je verjetno tudi ne more predstaviti ali uganiti, odvisno od vloge, ki jo ima v tistem trenutku. Absolutno gledano je število težjih besed kar veliko, vendar omenjena družabna igra vsebuje več kot 2500 besed, kar pomeni, da je težjih besed manj kot 5 %. Približno polovica težjih besed se pojavi na karticah s težavnostjo 5, četrtina pa na karticah s težavnostjo 4 in 3. Čeprav se v težavnosti besed kartice ne razlikujejo med seboj, obstaja dvakrat večja verjetnost, da bomo naleteli na težjo besedo na karticah s težavnostjo 5. Končno smo ugotovili tudi, da obseg besedišča vpliva na uspešnost pri igri Activity, saj osebe z večjim obsegom besedišča poznajo več težjih besed.

[1] Indeks težavnosti (It) predstavlja odstotek pravilnih odgovorov pri določeni nalogi.